Nage no Kata - Koshi Waza (3. Kyu)

 1. Uki - Goshi
 2. Harai - Goshi
 3. Tsuri - Komi - Goshi

Nage no Kata - Ashi Waza (2. Kyu)

 1. Okuri - Ashi - Barai
 2. Sasae - Tsuri - Komi - Ashi
 3. Ashi - Uchi - Mata

Nage no Kata - Te Waza (1. Kyu)

 1. Uki - Otoshi
 2. Seio - Nage
 3. Kata - Guruma

Nage no Kata - Die Form des Werfens

 1. Gruppe - Koshi - Waza (Hüfttechniken)
 2. Gruppe - Ashi - Waza (Fußtechniken)
 3. Gruppe - Te - Waza (Handtechniken)
 4. Ma - Sutemi - Waza (gerade Selbstfalltechniken)
 5. Yoku - Sutemi - Waza (seitliche Selbstfalltechniken)

Katame no Kata - Die Form der Kontrolle

 1. Gruppe - Katame - Waza (Haltetechniken)
 2. Gruppe - Shime - Waza (Würgetechniken)
 3. Gruppe - Kansetsu - Waza (Helbetechniken)

Nage Waza Ura no Kata - Kontertechniken

 1. Gruppe - Te - Waza (Handtechniken)
 2. Gruppe - Ashi - Waza (Fußtechniken)
 3. Gruppe - Koshi - Waza (Hüfttechniken)

Kime no Kata - Kata der Entscheidung

Ju no Kata - Form des Nachgebens

Top